سراج تیکه‌ی سنگینی انداخت به چاوشی، با تمام علاقه‌ای که به چاوشی دارم به نظرم عالی گفت :))