به نظرم به جای اصلاح طلبا، اصول‌گراها و پایداری‌چی‌ها باید از توهم انحصار بیان بیرون. از توهم حذف اصلاح طلبا