کاش زمان دیگه پیش نره، همینجا متوقف شه، امروز تموم نشه