یه طوری بودم که وقتی دکتر گفت حداقل به ۱۰ جلسه رادیوتراپی و احتمالن شیمی‌درمانی نیاز هست، خوش‌حال شدم