من تازه رسیدم و بازی رو می‌بینم. گویا متاثر از فینال دیشبه