کاپ قهرمانی هم شبیه سینیه :))
خوشگل بود که ‎- Assal