رحیم شهریاری قشنگ کنسرتش شده چاله میدون :)) این چه طرز برخورده؟ گیریم طرف یه حرفی زده و یه کاری کرده