پیمان یوسفی نابود کرد جام رو گفت بشقاب ماننده :))
خیلی خوشگله که ‎· Assal