جواب بعضی از سوالات تاریخی و مذهبی و علمی طبق روایات به حدی آدمو گیج می‌کنه که دیگه حضور امام معصوم و سوال حضوری از ایشون چاره‌سازه