RT @JaziniMahsa: مهر:19 نفر در ارتباط با پرونده شوراي شهر تبريز بازداشت شدند