مسافر صندلی جلوی تاکسی، سبزی خوردن خریده. هلاکم از بوی سبزی