مامان با اون وضعش غذاهایی که ما دوست داریم می‌پزه و دعوتمون می‌کنه. چند روز پیش آش پخته بود امروزم می‌گفت بیایید دلمه و کوکو بپزم براتون