لوله‌ی فلزی تراکئوستومی رو درآوردن و لوله پلاستیکی گذاشتن تا بره ام‌آر‌آی. خیلی عذاب داشت تو اون حال با سرفه زیاد ازم پرسید صبحونه خوردی؟