آخه کرم تو شاه‌توت چی‌کار می‌کنه؟ برو سیب‌تو بخور خب