یکی دوستی به نقل از پدرش می‌گفت زمانی که هاشمی رییس جمهور بود، تو یکی از سفرها تو یه روستا شعار می‌دادن: خامنه‌ای رهبر است هاشمی پیغمبر است