این همه راه رفتم تا معاونت غذا و دارو برای تایید داروهای مامان، فقط کارت ملیش رو بردم. میگن باید شناسنامه هم باشه :|