با کارت ملی هویتت تایید نمیشه ولی وقتی در کنار شناسنامه ارائه می‌دی تایید میشه. مسخره‌تر از اینم داریم مگه؟
احمقانه‌اس ‎· Myri∂m