ژاپن خیلی خوب بازی می‌کنه جلو لهستان. فردا اذیتمون می‌کنه