این آواتار عوض کردن‌ها یادگار فرندفید مرحومه. اونحا اسم هم عوض می‌کردن ملت