وژدانن دیگه باید امتیاز رو به دفاع بدن نه دفاعی که بعدش توپ تو زمین هم بخوابه