موسوی بگیر نگیر داره، کلن تو حال خودشه. یهو می‌گیره بهترین دفاع و سرویس رو ازش می‌بینیم. حال هم نداشته باشه سرویس‌ها تو توره و دفاع سوراخ