البته ایشون هم نقششون در انقلاب، نوه‌ی امام بودنه https://t.co/fOezNvFHto