خب مثل اینکه تصمیم گرفتن از همین اول این ست رو بدن به چین