من نمیدونم آخه مگه چین هم آدم قد بلند داره؟ اینا رو از کجا آوردن؟