من جای اینا باشم کلن کناره‌های تور رو بی‌خیال میشم و فقط سرعتی‌ها رو دفاع می‌کنم