این توییت حاوی فحش غیر قابل توییت برای مربی چین است