سانسورچی برگشت انکار. صحنه‌های خوشحالی بازیکنا رو نشون نداد و صحنه‌های آهسته بازی رو پخش کردن