علم‌الهدی گفته بود اسم تیم سیاه‌جامگان رو عوض کنید تا امام رضا نظرکنه به این تیم. این فصل که سقوط کنه به دسته یک ینی امام رضا نظر نکرده؟