اسم خودروسازها رو عوض کنن بلکه امام رضا نظری کنه و دست از مفت خوری و گرون فروشی و کشتن مردم بردارن