چرا اهدای عضو داریم، اهدای خون داریم ولی اهدای درد نداریم؟ من الان می‌خوام مامانم حداقل دو هفته دردش رو به من اهدا کنه. دو هفته درد نکشه