لهستان اونجا ضربه خورد که یادگار امام رو تو ترکیبش نداشت