تنها شناختم از محمدعلی خاطره‌ی بابای دوستم بودم که می‌گفت از مدرسه فرار می‌کردیم تا مسابقه محمدعلی رو ببینیم.