برای اولین بار در طول تاریخ صعودمون به یه تورنمنت مسجل بود و صعود نکردنمون با اما و اگر بود که با باخت امروز صبح چین به استرالیا قطعی شد