شمایی که تا دیروز کِلِی رو می‌خوندی کُلّی، بله با شمام. نمی‌خواد شما تسلیت بگی