کاش اون صحنه‌ی رقص مازنی میرزاجان‌پور و غلامی رو هم نشون بدن
داشته مگه؟! ‎· همصدا
آره بعد از بازی با چین ‎· وحید معمولی