کاش اون صحنه‌ی رقص مازنی میرزاجان‌پور و غلامی رو هم نشون بدن
داشته مگه؟! ‎- همصدا
آره بعد از بازی با چین ‎- وحید معمولی