از ضبط صدای پدر و مادر نگید، اون موقعی که مامان صداشو از دست نداده بود کلی دعا و قرآن و ترانه می‌خوند. همیشه عذاب وجدان دارم بابت ضبط نکردنش