سر قضیه‌ی کاهش جمعیت که رهبر گفت ما اشتباه کردیم، من خبرش رو ری‌شیر کردم. یه عده گفتن نباید این خبرها پخش شه، رهبر معصومه و بری از اشتباه