امسال حلیم هم می‌خرم برای سر سفره‌ی افطار. یکم دوره ولی به یه بار خریدنش می‌ارزه