البته که فقط رهبر نباید شرمنده باشه. اون نماینده‌ی مجلسی که دنبال قدرت‌نمایی حزبی و جناحیه بیشتر باید خجالت بکشه. وزیر باید بیشتر خجالت بکشه