دولت در اولین اقدام کارگروه بررسی موارد شرمندگی رهبر رو تشکیل می‌ده و بعد هم همایش شرمندگی‌های رهبر، چالش‌ها و فرصت‌ها رو برگزار می‌کنه