من تو عمر نزدیک به سی سالم تا حالا از خود تبریز عسل نخریدم. امروز اولین بارم بود.