ولی اون سوزش ته گلو رو داره این عسل. اینو لرها بهم یاد دادن