طبق سنت هر ساله لازمه اشاره کنم به اختلاف ۱۰ دقیقه‌ای اذان صبح تهران و تبریز و اختلاف ۳۰-۴۰ دقیقه‌ای اذان مغرب :|