کسی فردا صبح امتحانی کاری چیزی نداره تو دانشگاه آزاد تبریز؟