آخرین باری که تو یه محیط دانشگاهی بود رو یادم نمیاد. امروز توفیق اجباری شد یه سر برم دانشگاه آزاد. چه فضای غریبی بود