این بنرهای قدردانی از مردم غیور و فیلان که سعیدی تو سطح شهر زده ان شالله که با هدف قدردانی بوده نه خون به دل کردن منادی