RT @VahidStar: بیایید با #ری‌توییت و شرکت در این نظرسنجی یک بار برای همیشه مشت محکمی باشیم بر دهان کج‌سلیقه‌گان جهان!