با چند لقمه عسل و ارده قشنگ سرپام. چقد خوبه که آدم حتی می‌تونه سحری رو هم سبک بخوره