ترک شاه مقصود چقدر غم داره. حکایت غمگین این آدمای دور و برمون.