رقیه صبح کارت هدیه‌شو پیدا کرد تو اداره. کلی خوشحال بود. دیروز خیلی ناراحت بود بابتش